T +31 (0)74 8 510 510
E info@mosman.eu

Disclaimer website

Deze website wordt u aangeboden door Mosman Installatie- & Kunststoftechniek BV te Hengelo (O), hierna te noemen “Mosman”.

Op de inhoud van deze website (teksten, beelden, foto’s, geluiden, scripts en eigen programmatuur) vanaf www.mosman.eu is copyright van toepassing. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden gereproduceerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mosman.
Mosman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.mosmanhengelo.nl en/of www.mosman.eu, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Mosman geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.
Mosman zet zich volledig in om deze website actueel, volledig en waarheidsgetrouw te houden. Niettemin is het mogelijk dat de gepubliceerde gegevens verouderd, onvolledig of onjuist zijn; Mosman aanvaardt in dezen geen enkele aansprakelijkheid. Indien informatie op deze website strijdig is met de wet, bedrijfsregelingen en/of directiebepalingen, gaan deze boven de teksten vermeld op deze website.
Mosman behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze copyrightmededeling op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Mocht u onverhoopt informatie tegenkomen die gedateerd, onvolledig of volgens u onjuist is, dan verzoeken wij u dit te melden aan de webmaster.

Mosman Installatie- & Kunststoftechniek BV


©2014 Mosman BV  |  Realisatie: Webton